Tanévkezdő tájékoztató

Tájékoztató a  2019 / 2020-as tanévre.

Kedves Tanítványunk! Tisztelt Szülők!

Tájékoztatónk tartalmazza az iskola rövidített házirendjét és Illemkódexét. Bízunk abban, hogy ezek ismeretében a szülőkkel való együttműködésünk még tökéletesebb lesz.

Valamennyiünknek eredményes tanévet kíván:

Horváth Zoltán

intézményvezető

 

Csengetési rend:

1. óra 800         845
2. óra   855       940
3. óra  1000    1045
4. óra 1100      1145
5. óra 1200     1245
6. óra 1300     1345
7. óra 1400     1445

           8. óra 1455    1540

 

A tanítási idő alatt az épületben csak az intézmény tanulói és dolgozói tartózkodhatnak!

Kérjük a szülőket, hogy az ügyeletesnek minden esetben, külön kérés nélkül is jelentsék be, kit és miért keresnek! A tanulókat a kapun kívül várják!

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység

Fogadóóra:

Porempovicsné Illés Emese: kedd: 0900-1100

Bilku Péter:                               szerda:1200-1500

Könyvtár  ingyenesen használható.

Szülői munkaközösség:

A szülők választása alapján szerveződő közösség. Vezetője. Tóthbegyiné Csorba Mónika

A 2019 / 2020-as tanév rendje:

A szorgalmi idő

 • első tanítási napja: 2018. szeptember 2. (hétfő),
 • utolsó tanítási napja: 2019. június 15. (hétfő).
 • A tanítási napok száma száznyolcvan nap.

A tanítási év első féléve 2019. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

Őszi szünet:

 • a szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.október 25. (péntek),
 • a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

Téli szünet :

 • a szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek),
 • a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

Tavaszi szünet:.

 • a szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda),
 • a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 15. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Ünnepségek:

 

Ünnepek Határidő
1. Tanévnyitó ünnepség szeptember 2.
2. Aradi vértanúk (október 6.) október 4.
3. Nemzeti ünnep ? október 23. október 22.
4. Karácsonyi ünnepély december 20.
5. Magyar Kultúra Napja január 22.
6. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) február 25.
7. Nemzeti ünnep – március 15. március 13.
8. A holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.) április 8.
9. Anyák napja április 30.
10. Nemzeti összetartozás június 4.
11. Ballagás június 15.
12 Tanévzáró ünnepély június 17.

Szülői értekezletek: október 8., február 11., május 5.

Nyílt tanítási nap: november 20.

Intézményvezetés:

Horváth Zoltán intézményvezető

Sápiné Trembulyák Tünde intézményvezető – helyettes

Kovács Barnabás intézményvezető – helyettes

Alsó tagozat:

Osztály Osztályfőnök Tanító Terem
1. Horváth Zoltánné Novákné Szombati Cintia 24
2. Dávid Sándorné Gönczi Katalin 21
3. Porempovicsné Illés Emese Juhász Attiláné 22
4. Szemán Jenőné Lukács Gabriella 23

 

Felső tagozat

 

Osztály Osztályfőnök Terem
5.a Gönczi Katalin 11
5.b Havrilla Lászlóné 12
6.a Bodnárné Angyal Piroska 13
6.b Sütőné Szabó Szilvia 14
7.a Horváth Zoltán 01
7.b Csergeiné Orosz Eszter 02
8.a Lupták Lászlóné 03
8.b Kaselyák Adrienn 04
  Szakács Sándorné
  Pilván Gáborné
  Dankó Krisztina
  Bilku Péter
  Nagyné Benkő Edit
  Nyulászi Zsuzsanna
  Horváth Péter
  Tóth Andrásné
  Havasiné Illés Teodóra
  Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett

 

Házirend

 A Házirend az iskola valamennyi tanulójának jogait és kötelességeit szabályozza. A fegyelmezett, eredményes munka feltétele, hogy a házirendet minden tanuló magáénak érezze és betartsa!

A tanuló joga, hogy

 • látogassa az iskola létesítményeit, használja berendezéseit és felszereléseit nevelői felügyelet mellett,
 • részt vegyen a szakkörök és más iskolai közösségek munkájában,
 • részt vegyen különböző szaktárgyi, sport és kulturális versenyeken,
 • tanulmányi munkájáért és a különféle versenyeken elért eredményeiért elismerésben, jutalomban részesüljön,
 • az iskolai étkeztetésben részt vegyen
 • véleményt mondjon, javaslatot tegyen és tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben,
 • választható és választó legyen a diákönkormányzatban

 A tanuló kötelessége, hogy pontosan részt vegyen a kötelező foglalkozásokon,

 • rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek,
 • tartsa meg a tanulmányi rendet és fegyelmet, a szaktantermek munkarendjét, az intézmény baleset- és tűzvédelmi szabályzatát,
 • az előírásoknak megfelelően kezelje, gondosan védje az iskola helyiségeit, felszereléseit, bútorait
 • ügyeljen az iskola és környezetének tisztaságára, ne szemeteljen, szükség esetén másokat is figyelmeztessen erre
 • legalább negyed órával korábban (745-kor) jelenjen meg az iskolában a tanítási órák előtt
 • az iskolába érkezéskor és távozáskor az iskola minden dolgozóját köszönéssel üdvözölje, tanúsítson irántuk tiszteletet
 • felszerelését rendszeresen hozza ( rajz, testnevelés, technika)
 • az óraközi szünetet az udvaron vagy a folyosón töltse

 Az iskola rendje

 

 • az iskola épületében nem szabad futkározni, tilos mindennemű durvaság, verekedés, trágár beszéd, stb.
 • a tanulók reggel udvaron, rossz idő esetén az alsó folyosón gyülekeznek
 • a tanítási órák 45 percesek, a tízórai szünet 20 perces
 • a tanulók a tanév elején kihirdetett módon a szünetek egy részét az udvaron töltik
 • a tanítási órák előtt a tanulók felállással köszöntik a nevelőt
 • a hetes minden óra előtt jelenti a létszámot
 • a tanóra végén az osztály rendben elhagyhatja a tantermet (szemét a padban nem maradhat, utolsó óra esetén a székeket fel kell tenni)
 • az iskola épületét a tanulók a tanítási órák alatt és lyukas óra esetén sem hagyhatja el
 • ha becsengetés után 5 perccel a tanár nem jelent meg az órán, az egyik hetes köteles az igazgatói irodában bejelenteni
 • az iskolában tiszta, rendezett külsővel illik megjelenni
 • az ünnepi viselet fehér blúz ill. ing, sötét nadrág
 • tilos az iskolában ékszert, nagyobb összegű pénzt és mindenféle olyan tárgyat hozni, amire nincs szükség a tanítási órán ? ezek elvesztéséért az iskola felelősséget nem vállal
 • a folyosón hagyott személyes tárgyakért (pl. kabát) az iskola felelősséget nem vállal
 • az iskolában tilos rágógumi és napraforgó fogyasztása
 • lehetőség szerint minden tanuló hozzon magával tisztasági felszerelést
 • a 7 és 8.. osztályos tanulók ügyeletesi feladatokat kötelesek ellátni
 • az iskolából betegség vagy komoly családi ok miatt lehet hiányozni, a távolmaradást orvosi vagy szülői igazolással kell igazolni (szülő a gyermek hiányzása esetén három napot igazolhat)
 • a tornaterembe csak a nevelő kíséretében, tiszta tornacipőben szabad belépni
 • az iskolában étkező tanulók szokásrendnek megfelelően csendesen, kultúráltan étkeznek
 • a napközi 1600-ig működik, eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésével lehetséges

 Fegyelmi intézkedések

 • egy óra igazolatlan mulasztás a havi magatartásjegy értékelésekor változó magatartás jegyet von maga után
 • ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján szóbeli, írásbeli határozattal fegyelmi büntetéssel részesíthető.

 

Szaktanár              Osztályfőnök         Igazgató                   

által adható fokozatok

Szóbeli figyelmeztetés Szóbeli figyelmeztetés Szóbeli figyelmeztetés
Írásbeli figyelmeztetés Írásbeli figyelmeztetés Írásbeli figyelmeztetés
szóbeli intő
írásbeli intő írásbeli intő írásbeli intő
írásbeli megróvás írásbeli megróvás írásbeli megróvás

 

ILLEMKÓDEX

 

 1. Iskolánk tanulója tisztán, rendezetten, ízléses külsővel jelenjen meg az iskolában.
 2. Az intézmény valamennyi tanítóját, az iskola nevelőit és dolgozóját, valamint iskolatársait az első találkozáskor udvariasan köszöntse.
 3. Köszöntenie illik az iskola területén az ismeretlen felnőtteket is.
 4. Óraközi szünetekben úgy játsszon, vagy foglalja el magát, hogy ne zavarja társait.
 5. Kerülje a hangos, durva beszédet.
 6. Csengetésre gyorsan és csendesen sorakozzon.
 7. Vigyázzon a tisztaságra és a rendre, a berendezés épségére. Különösen figyelemmel ügyeljen a mosdó tisztaságára.
 8. Ne szemeteljen, és ne menjen el a mások által elejtett szemét mellett sem.
 9. Az iskola dolgozóival és társaival legyen udvarias, figyelmes. Engedje előre az idősebbeket és a lányokat. Tudjon udvariasan üzenetet közvetíteni, véleményt nyilvánítani.
 10. Az ebédlőbe fegyelmezetten érkezzen, táskáját, kabátját az arra kijelölt helyre tegye.
 11. Az étkezéshez tisztán, rendezetten üljön le. A kulturált étkezés szabályait tartsa be (kés, villa, kanál használata).
 12. Kerülje a szélsőséges divatirányzatokat!
 13. Ne fesse haját, ne lakkozza körmét, ne viseljen egészségkárosító testékszereket!
 14. Beszédmodora, viselkedéskultúrája ne váltson ki az iskolán belül és kívül megbotránkozást.
 15. Mutasson jó példát társainak.

 

                         

KÉRÉSEINK A SZÜLŐKHÖZ

 

 1. Kérjük, rendszeresen látogassák a szülői értekezleteket, fogadóórákat.
 2. Kéréseikkel forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz, szaktanárokhoz, valamint az iskola vezetőihez.
 3. Kapcsolódjanak be szabadidős programjainkba!
 4. A tanórák nyugalmának megőrzése érdekében csak a kapuig kísérjék gyermeküket.
 5. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a tanulóinkkal szemben támasztott elvárásainkban szíveskedjenek segíteni, támogatni bennünket.

 

 

Együttműködésükre számítunk:

 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANTESTÜLETE ÉS DOLGOZÓI