Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm az ország egyik legkisebb lélekszámú városa, Pálháza és a vonzáskörzetéhez tartózó települések Hollóháza, Füzérkomlós, Füzér, Pusztafalu, Filkeháza, Nyiri, Bózsva, Füzérkajata, Kishuta, Nagyhuta, Kovácsvágás, Vágáshuta és Füzérradvány települések tulajdonában, és a Sárospataki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Hegyközi Általános Iskola honlapján!

 

“Sehol a világon nincs még egy olyan hely, mint az iskolád,
ahol nemcsak a tudományokat ismered meg, hanem a
barátság édes érzését is, itt hallod a szerelem első szavát,
itt tanulsz élni, és megtanulod megérteni az életet.”
(Ruvin Fajermann)

Van egy hely, ahol 6-14 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek a további tanulásra, és a társadalomba való majdani beilleszkedésre.
Ez a mi Intézményünk.
Van egy hely, ahol fontos a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztése, mert nélküle nem létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus és építő kapcsolat a környezettel.
Ez a mi Intézményünk.
Van egy hely, ahol gyermekközpontú a nevelés, és a pedagógusok hisznek a nevelés csodájában.
Ez a mi Intézményünk.

Tisztelettel:
Horváth Zoltán

igazgató

_______________________cimerjavított2____________________

A MÚLT

A Pálházi Körzeti Általános Iskola 1968-ban alakult. Nyolc község tanulói (Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Pálháza és Vágáshuta) felső tagozatos tanulói kerültek a körzeti iskolába.

régi iskola

Akkor még valamennyi községben működött alsó tagozat. Ezek a kis iskolák folyamatosan szűntek meg. Közülük ma már csak egy községben működik tagiskola,  Kovácsvágáson.
A pálházi körzeti iskola 1973-ban Általános Művelődési Központtá alakult. Felölelte, irányítása alá vonta a körzet valamennyi oktatási, kulturális és ifjúsági intézményét. A fenntartó önkormányzatok 1999-ben úgy döntöttek, hogy megszüntetik az ÁMK-t, így 2000. január 1-jével ismét Körzeti Általános Iskolává alakult át.
Az oktatás finanszírozásában bekövetkezett változások, a gyermeklétszám folyamatos csökkenése, ami az átlaglétszámhoz kötött állami normatív támogatás lehívását veszélyeztette, volt az a kényszerítő erő, amely az intézményhálózat átszervezésére hatott. A Sátoraljaújhelyi Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Közoktatási Intézkedési Terv megfogalmazta azokat a változtatásokat, melyek esélyt adnak az önkormányzatoknak, hogy kötelező feladatukat elláthassák és közben terheik ne legyenek elviselhetetlenek és a kistérség diákjai is legeredményesebben tudják tankötelezettségüket teljesíteni.
Ennek is köszönhetően létrejött egy központi iskola-óvoda Pálháza székhellyel, melyhez tagintézményenként kapcsolódnak a Hegyköz településeinek iskolái, óvodái.

Kép 054
Az új tagintézmények közül
Perényi Péter Általános Iskola és Óvoda Füzér, elsőként ismerte fel a közös intézmény előnyeit és 2006-ban csatlakozott az akkor még Pálházán működő, Pálházi Intézményfenntartó Társuláshoz.
A Pálházi Intézményfenntartó társulás 2008-ban megszűnt, felismerve a finanszírozási előnyöket, intézményei csatlakoztak a Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulásához. A létrejött új intézménynek ekkor lett tagintézménye a Füzérkomlósi Általános Iskola és Óvoda, megőrizve ezzel a lépéssel a település iskoláját és óvodáját.
Az Istványi Ferenc Általános Iskola Hollóháza a korábbi évek néhány sikertelen tárgyalása után 2009-ben csatlakozott a Hegyközi Általános Iskolához.

2013. január 1. újabb jelentős állomás az intézmény életében. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartója és működtetője lett a pálházi, hollóházi, kovácsvágási intézményeknek. Füzér esetében az önkormányzat a fenntartó, míg a működtető a KLIK.

Összegzés: Az utóbbi években intézményünk a Hegyköz egyetlen oktatási, nevelési intézményévé vált. Az állam az irányítás mellett a fenntartást és működtetést is átvette.

ÉS A JELEN

Pálházán 12 tanulócsoportból 4 az alsó tagozaton, 8 tanulócsoport a felső tagozaton működik. Kovácsvágáson az oktatás a négy évfolyam diákjaiból két összevont osztállyal működik. Füzéren az 1-4 évfolyam diákjai egy összevont osztályban tanulnak. Hollóházán a nyolc évfolyam diákjai 8 osztályban tanulnak. Napközis csoportok száma: 3 (2 Pálháza, 1 Hollóháza). Egésznapos/iskolaotthonos oktatás folyik Pálházán és Hollóházán az 1-6 évfolyamokon, Füzéren és Kovácsvágáson.

Az oktató – nevelő munkához a személyi feltételek biztosítottak. A pedagógusok a munkakörhöz szükséges végzettséggel rendelkeznek.

Pálházán és Hollóházán két idegen nyelv oktatása folyik (angol, német). Kovácsvágásra Pálházáról járnak szakos nyelvtanárok. Füzéren a nyelvoktató szlovák nemzetiségi nyelv oktatását szlovák szakos tanár végzi, az angol nyelvet Pálházáról látja el heti egy órában szakos tanár. Hollóházán nyelvoktató szlovák nemzetiségi nyelv oktatása folyik

A tanulók neveléséről, oktatásáról Pálházán 23, Hollóházán 19, Kovácsvágáson 4, Füzéren 3 pedagógus gondoskodik. Szerencsére az átszervezés nem járt együtt létszámleépítéssel, de ez folyamatosan a fejünk felett lebeg a tanulólétszám csökkenése miatt. A pedagógusok rendszeresen és szívesen vesznek részt továbbképzéseken és szervezik az iskola közösségi életét. Tanulmányi kirándulásokat, nyári táborozásokat, külföldi kirándulást szerveznek tanulóinknak. Szaktárgyi, kulturális, sport és más aktuális jellegű versenyekre készítik fel a gyermekeket, ahol sikerrel szerepelnek. Végzik az integrációs programmal kapcsolatos teendőket. Minden éven bekapcsolódnak az “Út a középiskolába” programba. Tehetséggondozást és a felzárkóztatást is fontos feladatuknak tekintik. Tehetségpontot működtetünk.

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók speciális foglalkozásait saját gyógypedagógusunk látja el, munkáját logopédus segíti, aki Sátoraljaújhelyből jár ki. A sátoraljaújhelyi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet szakemberei heti rendszerességgel helyben foglalkoznak a kiszűrt tanulókkal. A fejlesztő pedagógus a szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal végez fejlesztő pedagógiai tevékenységet.

Az oktató- nevelő munkát Pálházán 2 karbantartó,  3 takarítónő, 1 pedagógiai asszisztens, 1 iskolatitkár segíti.  Hollóházán 1 karbantartó, 3 részmunkaidős takarító, 1 iskolatitkár dolgozik. Közmunkaprogramokon keresztül minden tagintézményben fenntartói segítséggel alkalmazunk dolgozókat.

Az 1968 óta eltelt évek alatt jelentős fejlődésen ment keresztül az intézmény. 1973: Napközi otthon létesült konyhával, ugyanebben az időben 4 db vizesblokk készült el. 1984: Egyedi kazánfűtéssel központi fűtés létesült. 1986: Tornateremmel bővült az iskola. 1997: Megtörtént az iskola gázfűtésre való átállítása, a szennyvízbekötés, a négy vizesblokk teljes felújítása. 1998: A központi iskola tetőtere beépítésre került: négy tanteremmel, három foglalkoztatóval és két szertárral bővült az iskola.

2000: Pályázat segítségével “Sulinet ” informatikai laborral gazdagodtunk, rákapcsolódtunk a Közhálóra, élvezve minden előnyét (ingyenes), hátrányát (néha lassú). 2002: Alapítványi bálok bevételéből egy nyelvi labort sikerült átadni. 2003: A konyhai kapacitás növelése, Kovácsvágáson is beindult a gyermekétkeztetés.

A 2004-2005 közötti iskola felújítási programnak (ROP 2.3) köszönhetően az iskola épülete megújult, megfelel a kor követelményeinek. A teljes körű felújítás során új tantermekkel, irodákkal bővültünk, hőszigetelés, elektromos felújítás, gépészeti munkálatok, nyílászárók cseréje, hőszigetelés valósult meg az intézményben. Nyelvi labor, két informatika szaktanterem, akadálymentesítés (lift, mozgáskorlátozott mellékhelyiségek ) kerültek kialakításra.

palhaza_iskola

Nagy hangsúlyt helyezünk az oktatás színvonalának emelésre. Ezért a 2010/2011- es tanévtől kezdődően a következő változtatásokat vezettük be. Bevezetésre került az idegen nyelv oktatása az 1 – 2 – 3 évfolyamokon, Pálházán angol és német nyelvekből heti egy órában a nem kötelező óraszámok terhére.
A mindennapos testedzés érdekében órákat biztosítunk az iskolai sportkörnek, ezen belül az úszásoktatásnak az iskolai labdarúgásnak és a birkózásnak.
Iskolai WEB lap üzemeltetését kezdjük meg a nyilvánosság és a törvényesség érdekében.
Intézményünk az Iskolatej program után kapcsolódott az Iskolagyümölcs programhoz is.

Régi hagyományokat folytatva:

- művészeti oktatást szervezünk művészeti iskolák közreműködésével: néptánc oktatás, társastánc oktatás, zenei oktatás, citerázás, fafaragás.
– tanulmányi versenyeken veszünk részt és szervezünk
– fejlesztő foglalkozásokon, egyéni foglalkozásokon segítjük a lassabb fejlődési ütemű tanulókat gyógypedagógus, logopédus és más szakemberek segítségével
– a hátrányos helyzetűeknek képesség-kibontakoztató oktatást szervezünk
– énekkart,
– irodalmi színpadot működtetünk
– iskolai tömegsport foglalkozásokat tartunk, termet biztosítunk a szép eredményeket felmutató birkózó szakosztálynak
– a diákönkormányzat és lelkes pedagógusok szervezik a diákok szabadidős tevékenységét, nyári táborokat

Összegezve: Iskolánk tárgyi, személyi feltételei jók. Valamennyi tagintézményünkben a felújítási munkálatoknak, valamint a fenntartónak  köszönhetően a szükséges karbantartási, javítási munkálatokat folyamatosan elvégezzük, ezzel is megőrizve az intézményünk állapotát. Szándékunk megfelelni a kor igényeinek, a tanulók, a szülők és partnereink elvárásainak.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!